Regler kring arbetsmiljö

De övergripande reglerna på arbetsmiljöområdet finns i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen samt i de föreskrifter (AFS) och allmänna råd som Arbetsmiljöverket utfärdar. Dessa är bindande och finns inom ett stort antal områden.

För mer information om vad som gäller kring arbetsmiljö se Fastigos fördjupning till detta. Där förklaras reglerna kring arbetsmiljö kopplat till fastighetsbranschen. Se även Arbetsmiljöverkets hemsida där det även finns vägledningar för arbetsmiljöarbetet.

Att tänka på

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverket
 • Anpassning till fastighetsbranschen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Som arbetsgivare är du ansvarig för arbetsmiljön på företaget. Du ska se till att de anställda inte drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. De anställda ska delta i arbetsmiljöarbetet genom att följa de riktlinjer som ni satt upp. Det kan handla om att använda rätt skyddsutrustning eller att alltid anmäla fel och brister som upptäcks.

Att tänka på

 • Riktlinjer på arbetsplatsen
 • Skyddsombud
 • Checklista för arbetsmiljörond
 • Riskbedömning och handlingsplan

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Instruktionerna om organisatorisk och social arbetsmiljö förtydligar ansvaret för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De handlar om att förebygga risk för ohälsa även på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Att tänka på för organisatorisk arbetsmiljö:

 • Villkor och förutsättningar
 • Ledning och styrning
 • Kommunikation
 • Delaktighet
 • Fördelning av arbetsresurser
 • Krav och ansvar

Att tänka på för organisatorisk arbetsmiljö:

 • Socialt samspel
 • Samarbete
 • Socialt stöd från chefer och kollegor

Introduktion och instruktion

En viktig del i arbetsgivarens ansvar för att förebygga olyckor, är att se till att de anställda har tillräckliga kunskaper om risker i arbetet och hur dessa ska undvikas. När riskerna är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. De anställda måste också ha klart för sig vilken skyddsutrustning som finns att tillgå och hur denna används. Tänk på att endast de anställda som fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

 

Det ställs särskilt höga krav på introduktion och information om risker i arbetsmiljön när det är fråga om ung och extraanställd personal.

 

Att tänka på

 • Instruktioner till anställda
 • Skyddsutrustning
 • Extra höga krav vid ung och extraanställd personal
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
Externa länkar

Minderåriga 

Har du anställt en minderårig? I arbetsmiljölagen finns speciella villkor för hur och när minderåriga får arbeta. Som minderåriga räknas de som inte fyllt 18 år.

Att tänka på

 • Arbetsmiljölagen
 • Särskild vägledning om minderåriga från Arbetsmiljöverket
 • Arbetsgivarens ansvar
Fördjupningar
Externa länkar

Anmälan om olycksfall/tillbud i arbetet

Om det har inträffat en olycka på arbetsplatsen är det viktigt att Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan omgående blir informerade om det. Det gäller också om något inträffat på väg till eller från arbetet. Anmälan gör du på anmalarbetsskada.se.

Att tänka på

 • Arbetsgivaransvaret i arbetsmiljön
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • anmalarbetsskada.se
Externa länkar

Arbetsmiljöverkets tillsyn

Arbetsmiljöverket har tillsyn över hur arbetsmiljöreglerna följs och gör därför inspektioner på arbetsplatser. Upptäcks brister kan myndigheten beordra arbetsgivaren att rätta till dem för att undvika böter.

Att tänka på

 • Brister
 • Risknivå
 • Eventuell sanktionsavgift
Externa länkar

Arbetsmiljöansvar vid byggnads- och anläggningsarbeten

Vid planering eller projektering av byggnads- och anläggningsarbete gäller särskilda arbetsmiljöregler.

Att tänka på

 • Särskilda arbetsmiljöregler
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Byggnads- och anläggningsarbete

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.