Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen definierar grunderna för diskriminering samt vilka kategorier av personer som skyddas av lagen.

Att tänka på:

  • Diskrimineringsgrunderna
  • Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivare och diskriminering

Diskrimineringslagen föreskriver ett generellt förbud för arbetsgivare att diskriminera. Förbudet täcker alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetstagare eller arbetssökande. I lagen definieras också arbetsgivarens skyldighet och ansvar att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier.

 

Alla arbetsgivare ska även göra en lönekartläggning varje år för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Att tänka på:

  • Situationer där diskriminering kan uppstå
  • På arbetsplatsen
  • I samband med anställning
  • Undantag
  • Arbetsgivarens skyldigheter och ansvar
  • Lönekartläggning

Diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda

Diskrimineringslagen skyddar deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda mot diskriminering när det gäller lön eller andra anställningsvillkor.

Föräldraledighetslagen

Lagen innehåller ett särskilt förbud mot diskriminering av anställda som är föräldralediga. Förbudet gäller även om det inte är avsiktligt att diskriminera den anställde, det räcker att föräldraledigheten är en av flera orsaker till det ojusta handlandet. Förbudet omfattar såväl anställda som arbetssökande.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kränkande särbehandling definieras som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplat­sens gemenskap.

 

Alla arbetsgivare ska klargöra att kränkande särbehandling inte accep­teras i verksamheten och vidta åtgärder för att motverka för­hållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Arbetsgivare ska även se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras och att dessa är kända för alla arbetstagare.

Att tänka på:

Kränkande särbehandling definieras som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplat­sens gemenskap.

 

Alla arbetsgivare ska klargöra att kränkande särbehandling inte accep­teras i verksamheten och vidta åtgärder för att motverka för­hållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Arbetsgivare ska även se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras och att dessa är kända för alla arbetstagare.

Skydd för visselblåsare

Från den 17 december 2021 träder en ny lag om skydd av visselblåsare i kraft som ersätter den tidigare visselblåsarlagen. Skydd för visselblåsare innebär att en arbetsgivare inte får hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Den nya lagen gäller alla typer av verksamheter och företag i privat och offentlig verksamhet.

Skyddet kommer att gälla vid rapportering av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Den ska avse en verksamhet som den rapporterande personen är, har varit eller kan komma att bli verksam i eller varit i kontakt med genom sitt arbete. Skyddet omfattar alltså inte bara anställda samt inhyrd arbetskraft utan exempelvis även personer som söker arbete samt praktikanter, egenföretagare, personer i ett företags lednings- eller tillsynsorgan.

Skyldigheten att inrätta visselblåsarfunktioner inrättas succesivt.

  • För offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda och privata arbetsgivare med 250 eller fler anställda ska visselblåsarfunktionen vara inrättad den 17 juli 2022.
  • För privata arbetsgivare som har 50 -249 anställda ska visselblåsarfunktion vara inrättad den 17 december 2023.

Arbetsgivare som driver privat verksamhet och som vid ingången av kalenderåret hade mellan 50 och 249 arbetstagare får dela interna visselblåsarkanaler med varandra. Även kommuner får dela interna visselblåsarkanaler med andra kommuner samt med kommunala bolag, stiftelser och föreningar som också omfattas av skyldigheten att ha kanaler och förfaranden.

Det ska även finnas möjlighet att visselblåsa genom externa rapporteringskanaler hos behöriga myndigheter. Arbetsgivaren ska lämna tydlig och lättillgänglig information om hur rapportering ska göras via såväl de interna som de externa rapporteringskanalerna.

Det ska även bli tydligare för den rapporterande personen hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt, och att man ska känna sig trygg att identiteten hålls hemlig.

Fördjupning

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.