Fastigos översikt för skatt på förmåner

Fastigo uppdaterar årligen information om nya arbetsgivaravgifter och skatter för anställningsförmåner. 

Vill du veta vad som gäller för friskvårdsbidrag, fruktkorg på arbetsplatsen och glasögon?

Under länken Översikt: Skatt på förmåner hittar du samtliga förmåner från A till Ö och hur de ska beskattas.

Pension och försäkring

Som medlem i Fastigo har företaget åtagit sig att teckna kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtal.

För mer information om vad som gäller kring kollektivavtalade pensioner och försäkringar, se aktuellt kollektivavtal och Fastigos fördjupning till detta.

Arbetsgivarens avgifter enligt lag och kollektivavtal

Lagstadgade avgifter regleras i Socialavgiftslagen (2000:980) där procentsatserna specificeras i 2 kap 26 §. Allmänna
löneavgiften regleras i Lag (1994:1920) om allmän löneavgift där procentsatsen specificeras i 3 §. Kollektivavtalade pensioner och trygghetsförsäkringar för anställda fastställs för respektive avtalsområde av de avtalsslutande parterna. 

Basbelopp och räntesatser 2024

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp kallades tidigare bara basbelopp och används bland annat vid beräkning av garantipension, sjukpenning och bilförmån. 

Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för ett år i taget. För 2023 är det 52 500 och för 2024 är det 57 300.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp styr bland annat beräkningen av pensionsrätt inom det nya inkomstgrundade pensionssystemet. Maximal pensionsrätt uppnås vid en inkomst om 8,07 x inkomstbasbeloppet.

Inkomstbasbeloppet är 74 300 kronor för 2023 och för 2024 är det 76 200 kronor.

Förhöjt prisbasbelopp

Förhöjt prisbasbelopp används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension.

Det förhöjda prisbasbeloppet är 53 500 kronor för 2023 och för 2024 är det 58 500
kronor).

Basräntan

Basräntan styr den intäkts- och kostnadsränta som beräknas på skattekontot. Intäktsränta är skattefri och kostnadsränta är inte avdragsgill. Basräntan bestäms av SKV och beräknas till 125 procent av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar under tiden 16:e i en månad till och med 15:e i påföljande månad. Avrundning sker till närmast hela procenttal. Dock kan basräntan aldrig bli lägre än 1,25 procent. Basräntan ändras när genomsnittsräntan ändras med minst en procentenhet. Första januari 2024 är basräntan 5,0 procent. 

Intäktsräntan på skattekontot är 45 procent av basräntan och är således 2,25 % vid årets ingång. Kostnadsräntan finns i två olika nivåer – låg och hög – beroende på orsaken till underskottet på skattekontot. Vid basränta 5,0 procent är kostnadsräntorna 5,0 respektive 20,0 procent från första januari 2024.

Referensräntan

Referensräntan är namnet på den ränta som den 1 juli 2002 ersatte diskontot. 

Referensräntan fastställs halvårsvis av Riksbanken och är 4,0 procent första halvåret 2024.

Statslåneräntan (slr)

Statslåneräntan (slr) är en räntesats som används mycket inom skatteområdet, till exempel vid förmån av lån från arbetsgivare eller vid beräkning av bilförmånsvärde. Sista november året före beskattningsåret är en vanlig stickdag. Den 30 november 2023 var slr 2,62 procent. Statslåneräntan utgörs av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid om minst fem år. Den fastställs varje torsdag av Riksgälden och finns på dess hemsida www.riksgalden.se. 

Den genomsnittliga statslåneräntan under året före inkomståret används bl a när avkastningsskatt ska beräknas på pensionsmedel. Den var 1,46 procent 2022 och är 2,48 procent för 2023. Den genomsnittliga statslåneräntan 2023 används alltså vid beräkning av avkastningsskatt för inkomstår 2024.

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Är du eller ditt företag inte medlem? Läs mer och bli medlem här!

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.