Ledigheten

Alla arbetstagare, oavsett anställningsform och arbetstidsomfattning, har rätt till föräldraledighet från sin anställning för att vårda barn. Något krav på viss anställningstid för att utnyttja ledighet finns inte och en arbetsgivare har ingen möjlighet att begära att ledigheten ska skjutas upp. En arbetstagare som begär eller utnyttjar sin rätt till ledighet får inte missgynnas på grund av detta. 

En arbetstagare som är gravid, nyligen fött barn eller ammar har under vissa förutsättningar rätt att bli omplacerad till annat arbete.

En arbetstagare som vill vara föräldraledig ska anmäla ledigheten två månader i förväg, eller om det inte kan ske, så snart som möjligt. Arbetstagaren ska också meddela hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

Det finns olika former av föräldraledighet. Olika regler gäller beroende på om det är fråga om hel- eller delledighet respektive om föräldrapenning betalas ut.

  • Mammaledighet: Arbetstagare har rätt till hel ledighet sju veckor före beräknad nedkomst och sju veckor efter förlossningen. Två veckors ledighet före eller efter förlossningen är obligatoriska.
  • Hel ledighet med eller utan föräldrapenning: Oavsett om föräldrapenning erhålls eller inte, har arbetstagare rätt till hel ledighet för att vårda ett barn till dess att barnet är 18 månader och till att förkorta arbetstiden med 25 procent tills barnet fyllt åtta år eller slutfört sitt första skolår.
  • Delledighet med föräldrapenning: En arbetstagare har också rätt till föräldraledighet när föräldrapenning utbetalas. Föräldrapenningen kan betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels ersättning. Ledighet med föräldrapenning kan begäras i motsvarande omfattning.
  • Ledighet med tillfällig föräldrapenning (vab): En arbetstagare har rätt till ledighet bland annat för att vårda sjuka barn. Rätten till ledighet är kopplad till den tid då föräldern får tillfällig föräldrapenning. Tillfällig föräldrapenning kan också utges under 10 dagar i samband med barns födsel till den förälder som inte föder barnet.
  • Ledighet med omvårdnadsbidrag: En arbetstagare har rätt till ledighet i samma omfattning som denne får omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning. Detta kan vara upp till en fjärdedel av arbetstiden.

Arbetstagare har i princip rätt till hel föräldraledighet enligt sin begäran, men ska först samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning. Om det kan ske utan olägenhet för arbetstagaren ska hel ledighet förläggas så att arbetsgivarens verksamhet kan fortgå utan påtaglig störning. En arbetstagare som vill utnyttja föräldraledigheten för att förkorta arbetstiden kan begära att få ta ut ledigheten en viss dag eller vissa dagar i veckan eller sprida ledigheten över veckans samtliga dagar.

Den ledigheten med föräldrapenning (gäller inte vab) som arbetstagaren vill ta ut får delas upp i högst tre olika perioder per år. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som ska betraktas som en av de tre årliga ledighetsperioderna är arbetstagarens begäran, vilken Fastigo rekommenderar ska ske skriftligt. 

Löneavdrag vid vård av barn

Vård av barn är den längre ledigheten vid barns födelse (föräldraledighet). Vid ledighet för vård av barn i samband med barns födelse och adoption görs tjänstledighetsavdrag. I samband med föräldraledigheten kan arbetstagaren ha rätt till föräldralön från arbetsgivaren eller föräldrapenningtillägg fån Fora. Se mer i § 11 i aktuellt kollektivavtal.

Lön vid tillfällig vård av barn

Arbetstagaren har rätt att vara tjänstledig för tillfällig vård av barn i samma utsträckning som Försäkringskassan medger rätt till tillfällig föräldrapenning. Se mer i § 11 i aktuellt kollektivavtal.

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Är du eller ditt företag inte medlem? Läs mer och bli medlem här!

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.