Rättigheter och skyldigheter

Syftet med reglerna kring övergång av verksamhet är att arbetstagarna inte ska hamna i en mindre fördelaktig situation enbart på grund av att den verksamhet där de arbetat övergått till ny arbetsgivare.

Övergång av verksamhet definierats som ”överlåtelse av en ekonomisk enhet, som behåller sin identitet och varmed förstås en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet, vare sig denna utgör huvud- eller sidoverksamhet”. För att bedöma om skett en övergång, görs en sammanvägning av dessa faktorer.

  • Arten av företag eller verksamhet.
  • Om företagets materiella tillgångar har överförts eller inte.
  • Värdet av överförda immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten.
  • Om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren eller inte.
  • Om kunderna tagits över eller inte.
  • Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen.
  • I förekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten har legat nere.

 Vid övergång av verksamhet övergår alla rättigheter och skyldigheter enligt anställningsavtalet automatiskt från den tidigare till den nya arbetsgivaren. En arbetstagare har rätt att motsätta sig att övergå till den nye arbetsgivaren. Uppstår en övertalighet på grund av övergången ska den hanteras av nye arbetsgivaren. 

Kollektivavtal

Den nye arbetsgivaren blir automatiskt bunden av överlåtarens kollektivavtal till dess kollektivavtalets giltighetstid har löpt ut eller ett nytt kollektivavtal har börjat gälla för de övertagna arbetstagarna. Det kan exempelvis ske genom att parterna träffar ett så kallat inrangeringsavtal.

Är den nye arbetsgivaren redan är bunden av ett motsvarande kollektivavtal, ska anställningsvillkoren i det kollektivavtal som gällde hos den tidigare arbetsgivaren tillämpas under ett år för de övertagna arbetstagarna. Därefter gäller den nye arbetsgivarens tidigare kollektivavtal även för dessa arbetstagare.

Särskilt om entreprenadsituationer

Utläggning på entreprenad, byte av entreprenör eller hemtagning av entreprenad kan i sig anses som en lagenlig övergång.

För att bedöma om det skett en övergång av verksamhet i dessa situationer, görs en avvägning av samtliga omständigheter kring ändringen av entreprenad. Det räcker inte med att se om betydande materiella eller immateriella tillgångar överförs till den nye arbetsgivaren utan även hur viktiga dessa är.

I en verksamhet som i huvudsak baserar sig på arbetskraft kan det anses som en övergång om ett företag övertar en huvuddel av personalstyrkan.

I verksamheter som förutsätter omfattande materiel och anläggningar krävs istället att stora delar av dessa tillgångar överförs till den nye arbetsgivaren.

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Är du eller ditt företag inte medlem? Läs mer och bli medlem här!

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.