https://fastigo.se.haus.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA

Rehabilitering

Arbetsgivarens ansvar för att medverka vid en sjuk arbetstagares anpassning och rehabilitering regleras i socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets skift om anpassning och rehabilitering.

För mer information om vad som gäller kring rehabilitering i arbetslivet se Fastigos fördjupning till detta.

  • Översikt
  • Arbetsgivarnytt

Arbetsgivarens ansvar

Som arbetsgivare har du ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, det vill säga framför allt de åtgärder på arbetsplatsen som leder till att en arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga ska återfå denna och återgå till arbete hos arbetsgivaren.

För att kunna göra det på ett effektivt sätt är arbetsgivaren skyldig att organisera en lämplig arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Arbetsmiljön ska anpassas till enskilda individer och arbetet ska anordnas efter den enskilde arbetstagarens förutsättningar. Hur detta ska ske varierar beroende på förutsättningarna på varje enskild arbetsplats.

Plan för återgång i arbete

Arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete när det kan antas att en arbetstagares arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Planen ska upprättas senast den dag när arbetstagarens arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar eller så snart som möjligt.

Planen ska vara ett stöd i rehabiliteringsarbetet och innehålla vilka anpassningsåtgärder som ska vidtas samt en tidsplan för dessa. Arbetsgivaren ska fortlöpande se till att planen följs och att det vid behov görs ändringar i den.

Arbetsgivaren ska lämna information om rehabiliteringsarbetet till Försäkringskassan som dels bevakar att åtgärder genomförs, dels behöver underlag för beslut om eventuell rehabiliteringsersättning.

Rehabiliteringsåtgärder

Arbetsgivaren ansvarar för att vidta arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder inom, eller i anslutning till, den egna verksamheten. Exempel på sådana åtgärder är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, ändrad arbetsorganisation eller omplacering.

Anpassning av arbetsplatsen

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ett långtgående krav på att utforma arbetsplatsen så att den är anpassad till den enskilda individens särskilda förutsättningar. De insatser som krävs för att förbättra arbetsmiljön får inte vara orimliga i förhållande till det resultat som uppnås. En avvägning måste alltid göras om kravet på en god arbetsmiljö står i rimlig proportion mot andra intressen.

På grund av sjukdom prova annat arbete

Arbetstagare har under vissa förutsättningar rätt att vara ledig för att under en pågående sjukskrivning prova annat arbete. Ledigheten kan avse heltid eller deltid och är maximerad till 12 månader inklusive den närmast föregående sjukperioden.

Enligt vissa kollektivavtal kan tjänstledighet även beviljas upp till sex månader för att i rehabiliteringssyfte pröva annat arbete.

Blanketter, mallar och checklistor

Ekonomiskt stöd för rehabiliteringsåtgärder

I samband med rehabilitering eller när de åtgärder som kan krävas inte har hjälpt arbetstagaren att gå tillbaka till arbetet, finns olika ekonomiska stöd att söka.

I första hand ges stöd av Försäkringskassan men det finns även kollektivavtalade stöd i olika former. Trygghetsrådet Fastigo och Trygghetsfonden Fastigo–LO kan i vissa fall ge arbetstagare stöd för omställning till en stadigvarande försörjning. Genom Fastigos ramavtal med Arbetslivsresurs får medlemsföretag rabatt för olika insatser i samband med rehabilitering. Arbetstagare som omfattas av försäkringen AGS hos AFA kan ansöka om viss ekonomisk ersättning för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsgivarnytt

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se.haus.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Är du eller ditt företag inte medlem? Läs mer och bli medlem här!

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.