Hur går en förhandling till?

I medbestämmandelagen beskrivs en förhandling på så här: Parterna är skyldiga att själva eller genom ombud inställa sig till ett förhandlingssammanträde och, om det behövs, lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen handlar om. Parterna kan gemensamt välja en annan form för förhandlingen än sammanträde. Det viktigaste är att alltså […]

Vad är skillnaden mellan en lokal och en central förhandling?

Mellan kollektivavtalsparter finns normalt sett en förhandlingsordning, en beskrivning av hur tvister ska lösas mellan parterna. Centrala parter, det vill säga arbetsgivarorganisation och facklig organisation, vill i första hand att man ska lösa en tvist genom förhandlingar istället för i domstol. En lokal förhandling är en förhandling mellan en arbetsgivare och en lokal facklig organisation. […]

Vad händer om man inte kommer överens i en förhandling?

I fackets roll ligger att företräda sina medlemmars intressen på bästa möjliga sätt. Det innebär ofta att man inte delar arbetsgivarens syn på ett förslag eller hur rättsläget i en arbetsrättslig tvist ska bedömas. I många fall behöver dock inte förhandlingen leda till att parterna blir överens. En medbestämmandeförhandling som handlar om viktigare förändring av […]

Ska jag som arbetsgivare förhandla själv med facket?

Ja, i många frågor kan arbetsgivare själv hantera en förhandling. Det gäller framförallt medbestämmandeförhandlingar och förhandlingar om den årliga lönerevisionen. Fastigo kan ge stöd och råd inför en förhandling och se till att arbetsgivaren är väl förberedd. En förhandling kan alltid ajourneras en kortare eller längre stund om parterna vill stämma av en fråga med […]

Vilka frågor ska jag som arbetsgivare förhandla om?

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal är skyldig att på eget initiativ förhandla med en facket inför viktigare förändringar  av verksamheten eller när det gäller viktigare förändringar av arbetsförhållandena för en enskild arbetstagare. Det är en så kallad medbestämmandeförhandling (11§ MBL). Kollektivavtalen kan innehålla regler om när arbetsgivaren är skyldig att förhandla, till exempel […]

Vad gör jag om mina medarbetare är med i andra fack än de Fastigo träffar kollektivavtal för?

En arbetstagare väljer själv vilken facklig organisation man vill tillhöra. Valet av fack påverkar inte vilket kollektivavtal som blir tillämpligt utan det är arbetets innehåll som styr detta. Inför viktiga förändringar av ett företags verksamhet, exempelvis vid en omorganisation, är arbetsgivaren skyldig att kalla till medbestämmandeförhandlingar innan beslutet fattas. Arbetsgivaren måste endast förhandla med kollektivavtalsbundna […]