Hur länge gäller ett kollektivavtal?

Om kollektivavtalet är tidsbegränsat framgår avtalsperioden av avtalet. Centrala kollektivavtal om löner och allmänna villkor är oftast tidsbegränsade. Lokala kollektivavtal som arbetsgivaren och lokalt fack har tecknat kan många gånger var utan tidsgräns. Om uppsägningsregler saknas är det praxis att uppsägningstiden är tre månader om någon part vill att avtalet ska upphöra.

Vad är ett kollektivavtal?

Förhållandet mellan företaget och de anställda regleras normalt genom kollektivavtal och tillämpas både på organiserade och icke organiserade arbetstagare. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Bestämmelser om kollektivavtal finns främst reglerat i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Genom medlemskap i […]

Måste jag följa det som står i kollektivavtalet?

En arbetsgivare med kollektivavtal är skyldig att följa de regler som finns i avtalet på samma sätt som arbetsgivaren är bunden av tvingande regler i lagstiftningen. Fastigos kollektivavtal kan i många fall anpassas till företagens behov om det sker genom lokal överenskommelse som träffas mellan fack och arbetsgivare. Det ska klart framgå av kollektivavtalsregeln om […]

Vilka fackförbund träffar Fastigo kollektivavtal med?

På tjänstemannasidan har Fastigo kollektivavtal med Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akavia och Akademikerförbundet SSR. På LO-sidan har Fastigo kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund, Kommunal, Svenska Målareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Elektrikerförbundet.

Vad gör jag om mina medarbetare är med i andra fack än de Fastigo träffar kollektivavtal för?

En arbetstagare väljer själv vilken facklig organisation man vill tillhöra. Valet av fack påverkar inte vilket kollektivavtal som blir tillämpligt utan det är arbetets innehåll som styr detta. Inför viktiga förändringar av ett företags verksamhet, exempelvis vid en omorganisation, är arbetsgivaren skyldig att kalla till medbestämmandeförhandlingar innan beslutet fattas. Arbetsgivaren måste endast förhandla med kollektivavtalsbundna […]