Vad är Klassigo?

Klassigo är ett partsgemensamt system för lönestatistik inom fastighetsbranschen. Det är ett verk­tyg för de lokala parterna i arbetet med lönesättningen. Klassigo delar in vanligt förekommande arbeten i grupper som sedan ligger till grund för lönestatistiken. Klassigo-koden består av fyra siffror vars positioner har olika betydelse. Systemets tre grundbegrepp är process (huvud- och del-), nivå […]

Kan jag få veta vad andra vd:ar tjänar?

Fastigo samlar årligen in uppgifter på vd-löner som sedan sammanställs i en vd-lönestatistik. Vd och styrelseordförande kan få del av denna statistik om man kontaktar Fastigo. Fastigo lämnar inte ut uppgifterna skriftligt utan endast muntligt.

Måste jag lämna in lönestatistik?

Enligt Fastigos stadgar § 2 är medlem skyldig att lämna in de upplysningar som behövs för Fastigos verksamhet. Lönestatistiken är ett nödvändigt verktyg och underlag i de centrala avtalsförhandlingarna och regleras i en central lönestatistiköverenskommelse mellan Fastigo och de fackliga motparterna. Många av Fastigos medlemsföretag är även skyldiga att lämna lönestatistik till SCB – Statistiska […]

Vad menas med att statistiken är partsgemensam?

Att statistiken är partsgemensam betyder att både Fastigo och våra fackliga motparter står bakom statistiken och att den utgör ett gemensamt underlag vid förhandlingar. Fastigos överenskommelse med våra fackliga motparter är reglerad i ett kollektivavtal.