Vad kostar det att vara medlem?

Medlemskapet består av en medlemsavgift om 1.000 kronor och en serviceavgift om 0,25 procent av företagets totala lönesumma, dock minst tio procent av prisbasbeloppet, pbb, det vill säga 4 760 kr under 2021. Serviceavgiften är avdragsgill för företaget. Därtill kommer en avgift för tjänstemän till Trygghetsrådet Fastigo på 0,07 procent av tjänstemännens (exklusive vd:s) lönesumma samt […]

Vad händer om jag vill gå ur?

Du ska anmäla ditt utträde skriftligt till Fastigo. Medlemskapet upphör vid det årsskifte som infaller närmast efter sex månader från uppsägningen.

Kan vi gå med i Fastigo med bara en del av verksamheten?

Ja det fungerar. Fastigo har idag några företag som är medlemmar med en del av personalgruppen. Viktigt att den del av personalen som företaget väljer att ansluta till Fastigo har någon slags anknytning till fastighetsbranschen.

Vilka är mina skyldigheter som medlem?

Att vara medlem innebär många fördelar men också vissa skyldigheter som att teckna försäkringar och kollektivavtal. Dessutom måste alla medlemmar så klart följa Fastigos stadgar.

Vad ingår i medlemsavgiften?

Alla medlemmar får moderna kollektivavtal som är enkla och lättbegripliga och som ger stor frihet till lokala anpassningar. En annan fördel är branschanpassad lönestatistik där medlemsföretagen får tillgång till fastighetsbranschens marknadslöner. När det gäller vår service har vi en personlig förhandlare och rådgivare för varje region. Om den personliga rådgivaren inte finns på plats kan […]

Jag har så få anställda – behöver jag vara med i en arbetsgivarorganisation?

Oavsett om du har flera hundra anställda eller endast en person anställd så har du ett arbetsgivaransvar gentemot den anställde. Vad gäller exempelvis arbetsmiljön så är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för denna. Arbetsmiljö handlar om att den anställde inte ska utsättas för fysisk eller psykisk skada. I Arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren är skyldig att […]

Vad är unikt med Fastigo?

Fastigo är en fristående och oberoende arbetsgivarorganisation med fokus på fastighetsbranschen. Det ger Fastigos medlemsföretag unika möjligheter att påverka tjänsteutbudet och kollektivavtalens innehåll. Tack vare att Fastigo har en djupare kunskap om medlemmarnas förutsättningar och utmaningar kan medlemmarna få stöd såväl i kristider som i vardagen. Några exempel på vad du får som medlem är: […]

Vad är skillnaden mellan en arbetsgivarorganisation och en branschorganisation?

En branschorganisation är en intresseförening för företag i en viss bransch. En arbetsgivarorganisation är en organisation där olika arbetsgivare går samman för att företräda sina intressen gentemot arbetstagarna. Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation är en ideéll förening med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av arbetsgivare. Fastigo samarbetar med olika branschorganisationer till exempel Fastighetsägarna och SABO.

Jag är med i en branschorganisation – behöver jag ändå vara med i en arbetsgivarorganisation?

Det finns inga måsten, men fördelen med ett medlemskap i Fastigo är att du får tillgång till fastighetsbranschens kollektivavtal samt all den service som ingår i Fastigos medlemskap. En arbetsgivarorganisation är en organisation där olika arbetsgivare går samman för att företräda sina intressen gentemot arbetstagarna. En branschorganisation är en intresseförening för företag i en viss […]

Jag vill byta till Fastigo – hur gör jag?

Ring Fastigo – vi hjälper dig. Vi ser över vilka avtal och pensioner som företaget ska tillämpa. Vid företagsförvärv sker inrangeringar av de anställda på ett enkelt och effektivt sätt och är inte betungande för det enskilda bolaget.