https://fastigo.se.haus.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA

Förhandling

Regler om förhandlingar finns i medbestämmandelagen (MBL) och i andra arbetsrättsliga lagar. Dessutom finns regler i olika avtal, främst Huvud- och Samverkansavtalen som gäller mellan Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet samt Vision, Ledarna och PTK (Unionen och akademikerförbunden). 

För mer information om vad som gäller kring arbetsrättsliga förhandlingar se aktuellt kollektivavtal och Fastigos fördjupning till detta.

  • Översikt
  • Arbetsgivarnytt

Olika typer av förhandlingar

 

Det finns olika typer av arbetsrättsliga förhandlingar:

  • MBL/Samverkan som avser frågor kring affärslednings- och arbetsledningsrätt.
  • Rättstvister som gäller hur en lagregel, ett kollektivavtal eller ett personligt avtal ska tolkas, det vill säga vilket innehåll en lag eller ett avtal faktiskt har.
  • Tvist om tolkningsföreträde när det gäller arbetsledningsrätten och arbetstagares arbetsskyldighet.
  • Intressetvist om hur ett avtal bör se ut, det vill säga vilket innehåll ett avtal bör ha. 

 

 

 

Allmänt om förhandling

Såväl arbetstagarorganisation som arbetsgivare och arbetsgivarorganisation har rätt respektive skyldighet att på begäran förhandla i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Den som är förhandlingsberättigad kan när som helst begära förhandling men är också skyldig att inställa sig till en förhandling som motparten begär, antingen själv eller genom ombud.

I en lokal förhandling är parterna arbetsgivaren och den lokala organisationen på arbetsplatsen, det vill säga fackklubben eller kontaktombud. Finns inte sådana förs förhandlingen med förbundets avdelning eller motsvarande. Kan parterna inte lösa förhandlingsfrågan kan central förhandling begäras med Fastigo och den centrala fackliga organisationen som parter. 

Det finns regler kring formerna för en förhandling, som gäller ifall inte parterna är ense om annat.

Förhandlingen bör dokumenteras i ett protokoll, som dels är ett bevis för att en förhandling faktiskt ägt rum, dels för vad som avhandlats och eventuellt överenskommits under förhandlingen. Det är normalt arbetsgivaren som skriver protokollet.

Enas inte parterna om när förhandlingen ska anses avslutad, kan en part ensidigt frånträda förhandlingen genom en skriftlig underrättelse till motparten.

Avslutas förhandlingen i oenighet, kan frågan i vissa fall föras vidare. Det ska ske inom en viss tid, så kallad  preskriptionstid. Hur lång den är, beror på vilken typ av förhandling det är fråga om. 

Den som är förhandlingsberättigad kan när som helst begära förhandling. Men det innebär också en skyldighet att  inställa sig till en förhandling som motparten begär. Det finns regler kring formerna för en förhandling. Dessa gäller ifall inte parterna är ense om annat.

Förhandlingen bör dokumenteras i ett protokoll, som dels är ett bevis för att en förhandling faktiskt ägt rum, dels för vad som avhandlats och eventuellt överenskommits under förhandlingen.

Avslutas förhandlingen i oenighet, kan frågan i vissa fall föras vidare. Det ska ske inom en viss tid, så kallad preskriptionstid. Hur lång den är, beror på vilken typ av förhandling det är fråga om.

Medbestämmande / samverkan

Medbestämmande-/samverkansförhandling avser frågor inom affärslednings- och arbetsledningsrätten. I dessa frågor har en facklig organisation rätt att söka påverka besluten innan dessa fattas av arbetsgivaren.

Inför viktigare förändringarar av verksamheten eller för en enskild individ är arbetsgivaren skyldig att själv ta initiativ till förhandling. När förhandlingsskyldigheten fullgjorts är arbetsgivaren fri att fatta beslut i frågan, även om den fackliga organisationen motsätter sig detta. Sådana frågor kan inte prövas av domstol.  

 

Fastigos samverkansavtal

 

Medbestämmandelagen utgår från att förhandlingar alltid sköts av företagsledning och facklig motpart.

Samverkansavtalet ger medarbetarna större möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling. Här finns regler om hur den lokala samverkan ska hanteras. Till det finns också ett avtal som behandlar arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling.

 

Arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkan inom arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling regleras i ett särskilt avtal som finns som bilaga till Samverkansavtalet. De två förstnämnda områdena är lagreglerade. De centrala parterna har i bilagan valt att lyfta fram de delar av lagstiftningen som de lokala parterna ska samverka om.

Detta avtal gäller i tillämpliga delar även för medlemsföretag som inte träffat lokalt samverkansavtal utan förhandlar enligt reglerna i medbestämmandelagen.

Arbetsgivarnytt

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se.haus.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Är du eller ditt företag inte medlem? Läs mer och bli medlem här!

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.