DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Sjukdom

Om en anställd har anmält frånvaro på grund av sjukdom ska sjuklön betalas ut. För mer information om vad som gäller då en arbetstagare är frånvarande på grund av sjukdom, se aktuellt kollektivavtal och Fastigos fördjupning till detta där reglerna kring sjukfrånvaro förklaras.  

  • Översikt
  • Arbetsgivarnytt

Sjuklöneperioden 

Sjuklöneperioden, det vill säga den tid då du som arbetsgivare ska betala sjuklön, är totalt 14 kalenderdagar från första dagen en anställd är frånvarande från arbete på grund av sjukdom. I sjuklöneperioden ingår alltså både arbetsdagar och arbetsfria dagar. Om den anställde kommer tillbaka till arbetet men återinsjuknar inom fem kalenderdagar, räknas detta som samma sjukperiod.

Sjukanmälan 

Som arbetsgivare behöver du inte betala sjuklön innan den anställde har anmält sin sjukfrånvaro. En anställd som uteblir från arbetet utan att höra av sig till dig mister rätten till sjuklön, även om det i efterhand skulle visa sig att frånvaron varit på grund av sjukdom. Detta gäller dock inte om arbetstagaren har giltigt hinder att inte sjukanmäla sig eller i efterhand kan visa läkarintyg från första sjukfrånvarodagen.

Fördjupningar
Externa länkar

Sjukintyg 

 OBS! Sjuklönelagen är temporärt ändrad under pandemin så att regeln om sjukintyg från dag 8 är borttagen. Försäkringskassan kräver istället läkarintyg från dag 15. Reglerna om sjukintyg från dag 8 kommer att komma tillbaka den 1 januari 2021 är det tänkt.

Från och med åttonde dagen ska den anställde styrka sin frånvaro med läkarintyg för att ha rätt till sjuklön. I vissa fall kan du som arbetsgivare besluta att läkarintyg ska uppvisas redan från första sjukfrånvarodagen. Intyget behöver inte innehålla uppgift om sjukdomens art.

 

Fördjupningar
Externa länkar

Sjukförsäkran

Den anställde har inte rätt att få sin sjuklön utbetald innan en skriftlig försäkran lämnats om att frånvaron varit på varit på grund av sjukdom. Där ska det också beskrivas i vilken omfattning sjukdomen har satt ned arbetsförmågan.

Rätt till sjuklön

Alla som har en anställning om minst en månad har rätt till sjuklön från första anställningsdagen. För att ha rätt till sjuklön krävs att den anställde är frånvarande från arbete på grund av en sjukdom som medför att arbetsförmågan är nedsatt.

Fördjupningar
Externa länkar

Beräkning av karensavdrag och sjuklön

Sjuklönen beräknas genom att ett avdrag görs på den lön arbetstagaren skulle ha haft om denne hade arbetat. Löneavdragets storlek beräknas på antalet timmar som arbetstagaren är frånvarande från arbete. Perioden inleds med ett karensavdrag, då arbetstagaren inte får någon lön eller ersättning alls. För resterande tid utges sjuklön som motsvarar 80 procent av arbetstagarens ordinarie lön.

Efter sjuklöneperioden

Rätten till sjuklön upphör efter sjuklöneperiodens slut. Är den anställde fortsatt frånvarande på grund av sjukdom görs fullt löneavdrag. Arbetstagaren kan då begära att under en begränsad tid få viss ersättning från det kollektivavtalade försäkringssystemet.

Sjuklön vid semester och annan ledighet

En arbetstagare som blir sjuk under semestern har rätt att få semesterdagar omvandlade till sjukdagar. I sådant fall utges sjuklön istället för semesterlön.

 

En anställd som är föräldraledig eller tjänstledig med löneavdrag, exempelvis vid studieledighet, får ingen ersättning vid sjukdom. Sker ledigheten däremot med bibehållna anställningsförmåner utges sjuklön.

Uppgiftsskyldighet för arbetsgivaren

Du som arbetsgivare är skyldig att anmäla anställdas sjukdom till Försäkringskassan om den fortfarande är frånvarande på grund av sjukdom den femtonde kalenderdagen i en sjukperiod. Detta ska ske inom sju kalenderdagar efter sjuklöneperiodens utgång.

Om en anställd drabbas av en svårare personskada eller avlider efter en olycka i samband med arbetet, ska arbetsgivaren omedelbart – inom 24 timmar – anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Samma gäller vid tillbud som innebär allvarlig fara för liv och hälsa.

Högriskskydd för arbetstagare med särskilt stor sjukfrånvaro

En anställd med stor sjukfrånvaro kan ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Om detta beviljas kan du som arbetsgivare få ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan.

För alla arbetsgivare finns ett skydd vid höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivaren kan ansöka om ersättning för sjuklönekostnader som under ett kalenderår överstiger en viss nivå.

Tystnadsplikt

Den som i sitt arbete får del av uppgifter om en anställds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden får enligt lag inte lämna ut sådana uppgifter eller på annat sätt ge kunskap om sådana förhållanden till en annan person.

Fördjupningar
Externa länkar

Tvist om sjuklön

Tvist om sjuklön är en tvist om lön eller andra ersättningar och regleras därför i Medbestämmandelagen. Regler om hur sådana här rättstvister ska lösas finns i huvudavtalet.

Fördjupningar
Externa länkar

Arbetsgivarnytt

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.