Frågor & svar

Här hittar du vanliga frågor och svar.

Filtrera på valfritt ämnesområde under frågekategori. 

Frågekategori

Fastighets, Kommunals och Visions avtal (F,S,K) omfattas av reglerna i 5a § om konvertering i lagen om anställningsskydd.

Allmän visstid övergår till en tillsvidareanställning efter sammanlagt två år med denna anställningsform under en femårsperiod.  Om arbetstagaren har haft många anställningar efter varandra kan ramperioden på fem år i vissa fall utvidgas.

Notera att allmän visstid tas bort den 1 oktober 2022 och ersätts med särskild visstid. Den nya anställningsformen övergår i en tillsvidareanställning redan efter ett år.

Vikariat övergår till en tillsvidareanställning efter sammanlagt två år med denna anställningsform under en femårsperiod

Unionens avtal (I-avtalet) omfattas inte alls av lagens konverteringsregler. Allmän/särskild visstid finns inte som anställningsform och för vikariat finns ingen begränsning i tid.

Tillsvidareanställning är huvudregeln. Det är alltid arbetsgivarens skyldighet att vara tydlig med vilken anställningsform som ska användas. Om det råder oklarhet om anställningsformen anses arbetstagaren anställd tills vidare. 

Det finns vissa begränsningar som hindrar en arbetsgivare att välja vem man vill vid anställning. Det är bland annat följande: 

 • Om en anställd behöver omplaceras för att undvika uppsägning 
 • Om en person har företrädesrätt och har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten
 • Om det skulle anses diskriminerande enligt lag.

 

Klassigo är ett partsgemensamt system för lönestatistik inom fastighetsbranschen. Det är ett verk­tyg för de lokala parterna i arbetet med lönesättningen. Klassigo delar in vanligt förekommande arbeten i grupper som sedan ligger till grund för lönestatistiken. Klassigo-koden består av fyra siffror vars positioner har olika betydelse. Systemets tre grundbegrepp är process (huvud- och del-), nivå och chef. Tillsammans ger begreppen de fyra siffrorna i koden.

Enligt Fastigos stadgar § 2 är medlem skyldig att lämna in de upplysningar som behövs för Fastigos verksamhet. Lönestatistiken är ett nödvändigt verktyg och underlag i de centrala avtalsförhandlingarna och regleras i en central lönestatistiköverenskommelse mellan Fastigo och de fackliga motparterna. Många av Fastigos medlemsföretag är även skyldiga att lämna lönestatistik till SCB – Statistiska Centralbyrån. För att medlemsföretagen ska slippa lämna statistik två gånger har Fastigo och SCB en överenskommelse om att företagen lämnar all lönestatistik till Fastigo som sedan lämnar den vidare till SCB.

Denna typ av samtal bör ske en gång om året där man diskuterar hur medarbetaren kan bidra till verksamhetens mål.

Ja, som medlem i Fastigo kan du ta del av vår partsgemensamma lönestatistik. Statistiken är indelad efter en branschanpassad klassificering – Klassigo.

Fastigo samlar årligen in uppgifter på vd-löner som sedan sammanställs i en vd-lönestatistik. Vd och styrelseordförande kan få del av denna statistik om man kontaktar Fastigo. Fastigo lämnar inte ut uppgifterna skriftligt utan endast muntligt.

I arbetsmiljölagstiftningen skiljer man på arbetskläder och skyddskläder. Det finns inte några regler som säger att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder. Däremot är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla skyddskläder. Arbetsgivaren ska göra en analys för att ta reda på riskerna i arbetet och bedöma vilken personlig skyddsutrustning som eventuellt krävs. Det innebär att det är en bedömningsfråga från fall till fall när det gäller skyddskläder och skyddsskor. Viss avtal har dock speciella regler.

Det ser lite olika ut beroende på vilket avtalsområde som gäller. I respektive löneavtal regleras vilka som omfattas av lönerevisionen och om det finns en individgaranti. Om en arbetstagare av olika anledningar inte utfört sitt arbete på ett godtagbart sätt kan personen bli utan löneökning om löneavtalet saknar individgaranti. Arbetsgivaren är i sådant fall skyldig att upprätta en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemet.

Arbetsgivaren har det övergripande och yttersta ansvaret för arbetsmiljön och bör därför ge uttryck för sitt intresse för och engagemang i arbetsmiljöfrågor. Ett policydokument bör visa arbetsgivarens övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetet med verksamhetens arbetsmiljö.

Policyn skall vara känd och tillämpad av all personal. Den övergripande arbetsmiljöpolicyn bör ligga till grund för framtagande av mer konkreta delmål inom varje avdelning eller enhet på företaget.

I den ska anges hur arbetsförhållandena skall vara för att en tillfredsställande arbetsmiljö skall uppnås. Policyn skall ta upp både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Policyn skall vara så konkret att den går att följa upp. Den skall därför anpassas till förhållandena inom varje avdelning/enhet i verksamheten.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att varje arbetsgivare är skyldig att arbeta med arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt, regelbundet och planmässigt sätt. Huvudpunkterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet (S A M) kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

 • Upprätta en arbetsmiljöpolicy där ni beskriver hur ni vill att arbetsförhållandena ska vara på arbetsplatsen.
 • Skapa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Fördela arbetsmiljöuppgifter och se till att de som får dessa uppgifter också får tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper i arbetsmiljöfrågor.
 • Undersök arbetsförhållandena vilket kan ske exempelvis genom arbetsmiljörond.
 • Gör en riskbedömning.
 • Åtgärda de risker som framkommit och som kräver omedelbara åtgärder.
 • Gör en handlingsplan för de åtgärder som inte genomförs omedelbart.
 • Kontrollera genomförda åtgärder.
 • Gör en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Olycksfall som inträffar på väg till eller ifrån arbetet kan omfattas av arbetsskadeförsäkringen, så kallat färdolycksfall. Arbetsgivaren ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan. Lättast görs detta på Anmäl arbetsskada

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och som därför har att utreda och, i förekommande fall, se till att kränkningarna upphör. Vilka åtgärder som behöver vidtas får avgöras i det enskilda fallet. Det är viktigt att slå fast att ett sådant beteende är fullständigt oacceptabelt och att det kan, om det inte upphör, leda till att arbetsgivaren kan avsluta anställningen. En viktig uppgift för chefen är att hantera mänskliga relationer på arbetsplatsen. Problem i samarbetet beror sällan på en enda person, istället bör orsakerna sökas i arbetets organisation och inte hos den enskilde arbetstagaren. Problemlösning kan ske genom att man utvecklar arbetsmetoder, arbetsfördelning och kommunikation osv. Ändå bör varje arbetstagare vara medveten om sitt ansvar för ett gott klimat på arbetsplatsen. Det finns ett ömsesidigt ansvar för arbetsmiljöarbetet där arbetstagarna ges rätt att delta i arbetsmiljöns utformning men också har ett ansvar att medverka i olika samarbetsorgan och vara aktiva för att utveckla arbetsmiljön i positiv riktning.

Ja, Fastigo, Almega och Fastighetsanställdas Förbund har gemensamt utarbetat en checklista för arbetsmiljörond som är särskilt anpassad för fastighetsbranschen. Det finns även en checklista för riskbedömning av hot och våld samt fallolyckor.

Det är upp till företaget självt att bestämma. Men det är viktigt att man pratat ihop sig om principer för lönesättning och att det är tydligt för lönesättande chefer vilket mandat de har.

Att statistiken är partsgemensam betyder att både Fastigo och våra fackliga motparter står bakom statistiken och att den utgör ett gemensamt underlag vid förhandlingar. Fastigos överenskommelse med våra fackliga motparter är reglerad i ett kollektivavtal.

För att komma fram till hur stort löneutrymmet är på företaget måste du som arbetsgivare både analysera situationen för det egna företaget och titta på en rad omvärldsfaktorer.  Det kan till exempel gälla att gå igenom produktivitet, lönsamhet, ekonomiskt resultat och konkurrenssituation. Detta gäller framförallt tjänstemän. På LO-området är löneökningen reglerad i avtalet.

Att motivera medarbetare sker såväl i det dagliga arbetet som i utvecklingssamtalet. I utvecklingssamtalet behöver chefen få den anställde att förstå sambandet mellan mål, resultat och lön. Då finns möjlighet att motivera den anställde till bättre prestation och större ansvar vilket kan ge en större del av kakan vid nästa lönerevision. I vissa fall behöver arbetsgivaren i en åtgärdsplan tydliggöra vad arbetstagaren behöver göra för att få en normal löneutveckling.

Fastigo har kollektivavtal med fastställda lönepotter med LO-förbund, men där arbetsgivaren kan fördela den större delen av potten på arbetstagare som ska premieras. På tjänstemannasidan har Fastigo avtal som saknar fastställda löneökningsnivåer, där den lokala löneprocessen står i centrum. Fastigo kan därför ge dig vägledning att själv komma fram till löneökningens storlek på ditt företag.

Om kollektivavtalet är tidsbegränsat framgår avtalsperioden av avtalet. Centrala kollektivavtal om löner och allmänna villkor är oftast tidsbegränsade. Lokala kollektivavtal som arbetsgivaren och lokalt fack har tecknat kan många gånger var utan tidsgräns. Om uppsägningsregler saknas är det praxis att uppsägningstiden är tre månader om någon part vill att avtalet ska upphöra.

Du ska anmäla företagets uppsägning skriftligt till Fastigo. Medlemskapet upphör vid det årsskifte som infaller närmast efter sex månader från uppsägningen. Notera dock att kollektivavtal inte upphör automatiskt vid utträde.

Att vara medlem innebär många fördelar men också vissa skyldigheter som att teckna försäkringar och att följa kollektivavtalen. Dessutom måste alla medlemmar så klart följa Fastigos stadgar.

 • Kunskap. Skaffa dig kunskap om vilka regler och krav som gäller för den verksamhet som företaget bedriver. En stor del av reglerna är allmänna och gäller i alla typer av verksamhet men det finns också sådana föreskrifter som riktar sig särskilt till vissa branscher eller verksamheter. Chefer i organisationen med ansvar för arbetsmiljöfrågor måste ha tillräckliga kunskaper för att kunna leva upp till ansvaret. Arbetstagare måste ha kunskaper om risker i arbetsmiljön, om hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt samt om hur och när skyddsutrustning ska användas.
 • Rutiner. Skapa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet så att inget glöms bort eller faller mellan stolarna. Rutinerna måste i många fall vara skriftliga.
 • Metod. Ansvaret är så omfattande att det inte är möjligt att leva upp till utan att använda en lämplig metod. I Arbetsmiljöverkets förskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns närmare beskrivet hur arbetet ska gå till.
 • Uppgiftsfördelning. Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten så att i första hand chefer och arbetsledare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och att en säker arbetsmiljö uppnås.
 • Delaktighet och samverkan. Alla på arbetsplatsen har ett ansvar för arbetsmiljön. Ansvaret tar sig dock olika uttryck men gemen-samt kan sägas vara ett krav på att uppträda aktsamt och hänsyns-fullt. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön så är det en nödvändig förutsättning för att kunna leva upp till arbetsmiljölagstiftningens krav, att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisationer, arbetstagare och skyddsombud.

Akuta risker som innebär omedelbar fara för olycksfall eller ohälsa måste åtgärdas omgående. Andra förhållanden kanske inte kräver omedelbara åtgärder. Dessa ska då föras in i en handlingsplan där det anges när åtgärder ska vidtas och vem som är ansvarig för detta. Glöm inte att kontrollera att det verkligen skett! Först om riskerna inte går att ta bort kan det bli aktuellt att använda skyddsutrustning.

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.