Semester 2021

Nu är det hög tid att planera för sommarens semestrar och förbereda förläggningen av dem. För information om vad företaget måste tänka på vid semesterförläggning, logga in och läs mer HÄR.

Praktik och sommarjobb för skolungdomar

I år är det viktigare än någonsin att ge så många ungdomar som möjligt en chans att pröva på sommarjobb.  Det är också ett viktigt led i marknadsföringen och för att få fler ungdomar att söka sig till utbildningar som anknyter till vår bransch. För information om att anställa skolungdomar, logga in och läs mer […]

Krislägesavtal Fastigo

Fastigo har tecknat ett krislägesavtal som gäller vid krislägessituationer för kommunägda företag med Fastighetsanställdas Förbund, Kommunal, Vision, Unionen, Ledarna och AiF.  Avtalet innebär att arbetstagare kan omfattas av särskilda anställningsvillkor vid utlysta krislägen i kommunen. Avtalet är ett komplement till SKR/Sobonas kollektivavtal om särskilda anställningsvillkor vid krislägessituationer (SKR:s Krislägesavtal) och innehåller motsvarande villkor. Läs mer […]

Ledighet i samband med nationaldagen

Allmänt « nr 6 « 2020 I år infaller Nationaldagen på en lördag och Fastigos kollektivavtal har olika regler kring kompensation för den extra ledighet som arbetstagaren går miste om.  F-, I-, S-, K- och Måleri-Månadslöneavtalen – åtta timmars ledighet. Heltidsanställda arbetstagare har rätt till åtta timmars kompensationsledighet de år då nationaldagen infaller på en […]

Korttidspermittering

Allmänt « nr 5 « 2020 För att undvika uppsägningar och konkurser i samband med corona-pandemin täcker staten del av lönekostnaderna vid korttidsarbete, det vill säga då en anställd går ner i arbetstid och lön. Följande kostnadsfördelning gäller för stödet. Så här fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid. Nivå Arbetstids-minskning Löne-minskning* Arbetsgivare Staten Minskad […]

Praktik och sommarjobb för skolungdomar

Nr 4 « 2020 Medverka till att ge så många ungdomar som möjligt en chans att pröva på ett sommarjobb. Det är ett viktigt led i att marknadsföringen och för att få fler ungdomar att söka sig till utbildningar som anknyter till vår bransch. Prao och praktik Praktisk arbetslivsorientering är obligatorisk under minst tio dagar […]

Korttidsarbete med statligt stöd för K-avtalsområdet

K-avtalet « Nr 1 « 2020 För att underlätta för medlemsföretagen till följd av coronaviruset har Fastigo och Vision, Ledarna, AiF träffat nedanstående avtal om korttidsarbete, det vill säga att man under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid. Avtalet utgår från regeringens förslag om korttidspermittering, där staten går in och täcker del […]

Socialavgifter, basbelopp, skatter m m 2020

Nr 1 « 2020 « Fastigo  Fastigos lathund över skatter och avgifter 2020 Fastigos årliga lathund innehåller specifikation av lagstadgade och avtalsenliga avgifter, basbelopp samt en utförlig del om gällande skatteregler för anställningsförmåner med reseersättning och traktamenten. Lagstadgade socialavgifter För 2020 är de lagstadgade socialavgifterna 31,42 procent. För personer som vid årets ingång har fyllt […]

Reseavtal 2020

Nr 2 « 2020 « Fastigo Från 1 januari 2020 har skattereglerna för traktamenten ändrats. Fastigos reseavtal har därför justerats på motsvarande sätt. Notera att övriga ersättningar är oförändrade. Reseavtalet mellan Fastigo och Unionen, Vision, Ledarna, Akademikerförbunden, Fastighetsanställdas Förbund samt Kommunal är ett rekommendationsavtal som medlemsföretagen kan använda för att reglera resevillkoren.  

Semester 2020

Nr 3 « 2020 Vid förläggning av semesterledighet är det flera viktiga saker att tänka på. Fastigo redovisar här de viktigaste reglerna i semesterlagen och tillämpligt kollektivavtal. I vissa fall finns avvikelser så kontrollera alltid i respektive kollektivavtal!   Semesterförmåner Semesterförmånerna består dels av semesterledighet och dels av semesterlön. Rätten till semesterledighet finns alltid, medan […]

Lönestatistik för fastighetsbranschen 2019

Den partsgemensamma rapporten Lönestatistik för fastighetsbranschen 2019 finns nu i Arbetsgivarguiden. Här hittar du också den vägledning till Klassigo-systemet som lönestatistiken bygger på. Rapporten innehåller tabeller som visar löneläge och lönespridning för ca 18.450 arbetstagare i fastighetsbranschen i september 2019. Det lönebegrepp som används är totallön.

Fastigos avtal i praktiken – K-avtalet, 14 okt

Fastigos avtal i praktiken Fastigos kollektivavtal är utformade för fastighetsbranschens behov och med en unik möjlighet till lokal anpassning. Det ställer krav på kännedom om hur avtalen ska tolkas och tillämpas i olika situationer. Våra avtalskurser ger dig en grundlig genomgång av avtalens regler från anställning till uppsägning, vad som kan anpassas lokalt och hur […]

Fastigos avtal i praktiken – K-avtalet

Fastigos avtal i praktiken Fastigos kollektivavtal är utformade för fastighetsbranschens behov och med en unik möjlighet till lokal anpassning. Det ställer krav på kännedom om hur avtalen ska tolkas och tillämpas i olika situationer. Våra avtalskurser ger dig en grundlig genomgång av avtalens regler från anställning till uppsägning, vad som kan anpassas lokalt och hur […]

Utländsk arbetskraft

Utländsk arbetskraft  För utländska medborgare krävs i vissa fall arbetstillstånd. Uppgifter om arbets- och uppehållstillstånd ska finnas i arbetstagarens pass. Vid tveksamhet kan polismyndigheten i arbetstagarens polisdistrikt lämna uppgifter. Alla anställningar ska anmälas till skattemyndigheten. För utländsk medborgare krävs därför ett så kallar samordningsnummer istället för personnummer, se nedan.   Det är straffbart att ha en utländsk […]

Ändring av pensionsrelaterade åldersgränser -K

Nr 2 « 2019, Fastigo « Vision, Ledarna, AiF I Sverige finns ingen formell pensionsålder utan olika regelsystem med pensionsrelaterade åldersgränser kan påverka när arbetstagare väljer att lämna arbetslivet. Riksdagen har beslutat om ändringar från den 1 januari 2020 i lagen om anställningsskydd, LAS och socialförsäkringsbalken kring dessa åldersgränser.   LAS-ålder som medför skyldighet att avgå […]

Arbetslivskonto K-avtalet

De lokala parterna kan träffa överenskommelse om att införa arbetslivskonto. Fastigo och Vision, AiF samt Ledarna har gemensamt sammanställt en del frågor och svar som uppstår kring arbetslivskontot. Vi har försökt sammanfatta dem under några olika rubriker, även om vissa frågor berör flera områden. Här besvarar vi några frågor som uppstår kring arbetslivskontot. Vi har […]

Ny checklista för arbetsmiljörond

Nr 5 « 2019 Som ett stöd i företagets systematiska arbetsmiljöarbete finns nu en ny checklista för arbetsmiljörond, som är anpassad speciellt för fastighetsbranschen. Fastigo, Almega Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund har gemensamt reviderat den tidigare checklistan och anpassat den till dagens krav.   Varje arbetsgivare är ansvarig för att arbeta med arbetsmiljön på ett systematiskt, […]

Lönekartläggning i Fastigoföretagen

Nr 4 « 2019 Som en del i arbetsgivarens arbete med diskrimineringslagens aktiva åtgärder är att årligen göra en lönekartläggning. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.   Arbetsgivaren ska kartlägga och analysera eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att […]

Praktik och sommarjobb för skolungdomar

Nr 3 « 2019 Företagen bör aktivt medverka till att så många ungdomar som möjligt får chansen att pröva på ett sommarjobb. Därigenom kan vi få fler ungdomar att söka sig till utbildningar som anknyter till vår bransch. Detta är ett viktigt led i att marknadsföra arbete i fastighetsbranschen som ett attraktivt yrkesval.   Prao […]

Löneförhandlingar 2019

Nr 1 « 2019, Fastigo « Vision, Ledarna, AiF På detta avtalsområde gäller två olika löneavtal. Det är dels Fastigos avtal med Vision och AiF som sträcker sig till den 31 mars 2020, dels Fastigos avtal med Ledarna som löper tillsvidare. Träffar inte de lokala parterna överenskommelse om annat ska lönerevision ske årligen med löneökningar från […]

Avgift till Fastigo 2019

Nr 1 « 2019 Medlemsavgiften till Fastigo 2019 är 1.000 kronor. Förutom medlemsavgiften tillkommer det en avdragsgill serviceavgift om 0,2 procent av totalt utbetalda löner och ersättningar för vilka kontrolluppgift lämnats, dock minst tio procent av gällande prisbasbelopp, det vill säga 4.650 kronor för 2019.   Socialavgifter, basbelopp m m 2019 Lagstadgade socialavgifter För 2019 […]

Helgdagar enligt avtalen

Nr 9 « 2018 Enligt alla Fastigos kollektivavtal har arbetstagare rätt till ledighet utan löneavdrag alla helgdagar samt nyårs-, påsk-, pingst-, midsommar- och julafton. För arbete som inte är schemalagt dessa dagar betalas ersättning för kvalificerad övertid.   F- och S-avtalen – särskilda regler Enligt F-avtalet med Fastighetsanställdas Förbund och S-avtalet med Kommunal kan arbetstid […]

Karensavdrag istället för karensdag från 1 januari 2019

Nr 3 « 2018, Fastigo « Vision, Ledarna, AiF Från den 1 januari 2019 ändras sjuklönelagen så att nya regler om ett karensavdrag ersätter den nuvarande karensdagen. Fastigo och Vision, Ledarna samt AiF har därför träffat överenskommelse om ändring av sjuklönereglerna i K-avtalet och i Studentmedarbetaravtalet.   De nya reglerna gäller för sjukfall som inträffar från […]

Nyrekryteringar i fastighetsbranschen

Nr 8 « 2018 Många fastighetsföretag har idag svårt att klara kompetensförsörjningen inom flera yrkeskategorier och att hitta medarbetare med rätt formell kompetens. Medelåldern i branschen är dessutom fortsatt hög. För att vidga möjligheterna att introducera nya medarbetare till fastighetsbranschen finns flera möjliga vägar för arbetsgivare att välja bland.   Validering med FAVAL Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd […]

Ny lag om företagshemligheter

Nr 7 « 2018 Från den 1 juli 2018 ersätter en ny lag om företagshemligheter (SFS 2018:558), den hittillsvarande lagen från 1990. Den nya lagen ska bättre skydda och stärka företagens konkurrenskraft samt ge bättre förutsättningar för innovation och kunskapsbaserat företagande. Genom den nya lagen genomförs det EU-direktiv om företagshemligheter som tidigare antagits (EU 2016/943). […]